Download inschrijfformulier

Download Hier ons inschrijfformulier

– Voorbeeld –


Inschrijfformulier
Naam + achternaam: …………………………………………………...........M/V
Adres : ……………………………………………………………..
Postcode : ……………………Woonplaats……………………………
Telefoonnummer : ……………………………………………………………..
Mobiele nummer : ……………………………………………………………..
Geboortedatum : ……………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………..
(verplicht)

Lesdag (omcirkelen) : maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Tijd : van …………………. tot …………………. Uur
Gymzaal (omcirkelen): Rozeboom Oostersluis Helt Turnhal *
Datum 1ste les: ……………………………………………………………..


* (ouders van) leden die 2 uur of meer per week in de turnhal trainen, worden opgenomen in een schoonmaakschema.
Voor aanvang van ieder seizoen wordt er een nieuw schema gemaakt. Per keer (ong. 2 x per jaar) bent u max. 30 tot
45 minuten bezig. Dit om de kosten te drukken van de turnhal en hiermee de gezondheid van de leden te bevorderen.
Indien u niet wilt of kunt schoonmaken bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen voor € 20 euro per keer. Voor
vragen over de schoonmaak kunt u contact opnemen met onze schoonmaakcoördinator via gts.stofzuigen@gmail.com
Automatische machtiging
 De contributie* wordt automatisch geïncasseerd in 2 termijnen (op vrijdag wk 34 en vrijdag wk 2)
 De contributie* van nieuwe leden zal worden afgeschreven op de, bij de bevestiging van
inschrijving, vermelde data.
 Bij inschrijving wordt er eenmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
 Het verschuldigde bedrag t.b.v. de wedstrijdkleding dient vooraf of bij aflevering te worden betaald.
 De wedstrijdgelden worden voorafgaand aan de wedstrijd/competitie geïncasseerd.
 Het is ondergetekende bekend dat beëindigen van het lidmaatschap alleen schriftelijk gemeld kan
worden bij de ledenadministratie voor 15 juni. (ledenadmi.gts@gmail.com) Het niet tijdig afmelden
verplicht het lid tot betaling van het volgende seizoen.

* voor actuele contributiegelden verwijzen we u naar onze site http://www.gts-stedebroec.nl/lesrooster/
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec (GTS)
Om van zijn/haar hieronder genoemde rekeningnummer bedragen automatisch af te schrijven wegens,
contributie- wedstrijdgelden en/of wedstrijdkleding.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank.

Naam en voorletters rekeninghouder:.…………………………………………………………........
N L
Datum: ……………………………………..
Woonplaats: ……………………….............. Handtekening:………………………………

Privacyverklaring
Als u instemt met onderstaande privacyregels vragen wij u een ondertekend exemplaar in te
leveren bij uw trainer/de trainer van uw kind.
Leden vanaf 16 jaar mogen de privacyregeling zelf tekenen. Bij leden onder de 16 jaar moeten de
ouders/verzorgers de privacyverklaring tekenen.

naam lid:
(bij leden onder de 16 jaar naam ouder/verzorger: )
adres:
telefoonnummer lid (en/of ouders/verzorger):
geboortedatum lid:
e-mailadres lid (en/of ouder/verzorger)::
ingangsdatum lidmaatschap:

U gaat ermee akkoord dat de gegevens van u/uw kind gebruikt kunnen worden voor de volgende
communicatie- en promotiedoeleinden zoals:


• Whatsapp
• mails inzake GTS aangelegenheden
• foto's en/of video’s oefenen en wedstrijden
• foto's en/of video's in promotieberichten
• namen, foto's en/of video's op website, Facebook en andere sociale media
.
Beveiliging

Gymnastiek- en turnvereniging GTS neemt de bescherming van de gegevens van u en uw kind
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In mails van of namens de vereniging is uw mailadres niet zichtbaar. Ze worden altijd verstuurd in
BCC


Rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Als u
daarvoor een verzoek indient, dan neemt het bestuur zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
vier weken, contact met u op.
Gymnastiek- en turnvereniging GTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
de privacyverklaring.
Het bestuur van Gymnastiek- en turnvereniging GTS is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het privacy reglement en heeft daarom ook het privacy reglement getekend.
Datum Handtekening