Download strippenkaart

Download hierhet formulier voor de Strippenkaart.

– Voorbeeld strippenkaart –


GTS-STRIPPENKAART-REGLEMENT

1. De strippenkaart is persoonlijk.
2. De strippenkaart kan alleen bij de lessen van GTS gebruikt worden.
3. De strippenkaart kan worden gebruikt voor het volgen van incidentele (extra) lessen bij GTS.
4. Door gebruikmaking van een strippenkaart, wordt de deelnemer niet als volwaardig lid gezien van de vereniging. Dit houdt in, dat de vereniging het recht heeft om lesuren te wijzigen of op te heffen wanneer hiervoor geen voldoende volwaardige leden voor zijn.
5. Eén strip staat voor een half uur les. Maximaal kunnen er 20 strippen afgetekend worden.
6. De stippenkaart is 1 jaar geldig na eerste lesdatum.
7. Restitutie van gelden voor niet benutte strippen is niet mogelijk.
8. De strippenkaart blijft op één locatie in het beheer van GTS. Het is niet mogelijk om lessen te volgen op verschillende locaties en/of lessen.
9. Indien er voordat de strippenkaart op een locatie aanwezig is al lessen gevolgd zijn, zullen deze met terugwerkende kracht worden afgetekend.
10. Na ontvangst van het machtigingsformulier Strippenkaart, door de ledenadministratie van GTS, zal er binnen 2 weken het verschuldigde bedrag voor de strippenkaart automatisch worden afgeschreven.
11. Indien gelden niet geïncasseerd kunnen worden op de door de ledenadministratie gestelde datum, zal de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger een herinnering ontvangen met administratiekosten welke binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.
12. Indien het onder punt 11 bedoelde bedragen niet binnen 14 dagen ontvangen is, wordt met onmiddellijke ingang de deelname aan de lessen ontzegt. Deze maatregel blijft van kracht tot het moment waarop het totaal verschuldigde bedrag door de vereniging ontvangen is.
13. De strippenkaart-bedragen kunnen per seizoen verschillen. De actuele bedragen zijn op te vragen bij de ledenadministratie van GTS.

Machtigingsformulier Strippenkaart 16 jaar en ouder
.

Naam deelnemer: ………………………………………………………………………………………….M / V

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………

Mobielnummer:……………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………

De incidentele lessen wil ik volgen bij de volgende les: Dag:………………………………………….Lestijd:……………………………………………

In de volgende accommodatie: Turnhal Helt Flint Rozeboom Oostersluis

————————————————————————————————————————————————–

Ondergetekende machtigt Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec (GTS)
om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening eenmalig een bedrag af te schrijven van
€ 50,00
wegens 20-Strippenkaart GTS .

Indien ondergetekende niet akkoord gaat met enige op grond van deze machtiging verrichte afschrijving kan hij/zij de (post)bank binnen 56 dagen opdracht geven tot terugstorting.

IBAN(rekening)nummer: ……………………………………………………………………………………

Naam en voorletters : ……………………………………………………………………………….

Adres : ……………………………………………………………………………….

Postcode : ……………………………………………………………………………….

Woonplaats : ……………………………………………………………………………….

Datum : ………………………… Handtekening: …………………………….

Opmerkingen :

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het GTS-Strippenkaart-Reglement (Z.o.z.)

Dit formulier uitsluitend inleveren bij de leiding in de zaal of per mail naar : ledenadmi.gts@gmail.com

Invullen door ledenadministratie
Strippenkaart nummer: Kenmerk machtiging: