Download inschrijfformulier

Download Hier ons inschrijfformulier

– Voorbeeld –


Inschrijfformulier

Naam + achternaam : …………………………………………………………..M/V

Adres : ……………………………………………………………..

Postcode : ……………………Woonplaats………………………….

Telefoonnummer : ……………………………………………………………..
En/of
Mobiele nummer : …………………………………………………………….

Geboortedatum : …………………………………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………..
(verplicht)

Lesdag (omcirkelen) : maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Tijd : van …………………. tot …………………. uur

Gymzaal (omcirkelen): Rozeboom Flint Oostersluis Helt Turnhal *

Datum 1ste les : ……………………………………………………………..

Vrijwilligers

Zoals bij elke vereniging is ook het voorbestaan van GTS afhankelijk van de ondersteuning van
vrijwilligers. Hierbij verzoeken wij u aan te geven op welke wijze en met welke frequentie u zich wilt
inzetten voor uw vereniging of dat van uw kind/relatie.

□ Reguliere ondersteuning bij trainingen
□ (Hulp bij de) Organisatie van activiteiten (bijv. met Sinterklaas, kerst, sportinstuif etc.)
□ Sponsorwerving
□ Hulp bij wedstrijden
□ Bestuurlijke activiteiten
□ Administratief ondersteunende taken
□ EHBO (alleen indien u een geldig diploma heeft)
□ Anders, nl. …………………………………………………………………………………………………..
Met welke frequentie kunt u zich inzetten:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Kunt u vanuit uw kennis, ervaring en/of beroep de vereniging adviseren op een bepaald
terrein? Zo ja, op welk terrein? ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Voor vragen over vrijwilligerswerk kunt u mailen naar gtsinformatie@gmail.com
• Kijk voor meer informatie over GTS op: www.gts-stedebroec.nl
(o.a. lesrooster, informatie over het lidmaatschap, laatste nieuws etc.)

* (ouders van) leden die 2 uur of meer per week in de turnhal trainen, worden opgenomen in een schoonmaakschema. Voor aanvang van ieder seizoen wordt er een nieuw schema gemaakt.
Per keer (ong. 2 x per jaar) bent u max. 30 tot 45 minuten bezig. Dit om de kosten te drukken van de turnhal en hiermee de gezondheid van de leden te bevorderen.
Indien u niet wilt of kunt schoonmaken bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen voor € 20 euro per keer. Voor vragen over de schoonmaak kunt u contact opnemen met Huib de Wit via huibdewit@gmail.com .

Z.O.Z.

Machtigingsformulier

Ten behoeve van naam lid: ………………………………………………………………M / V

– De contributie* wordt automatisch geïncasseerd in 2 termijnen (op vrijdag wk 34 en vrijdag wk 2)
– De contributie* van nieuwe leden zal worden afgeschreven op de, bij de bevestiging van inschrijving,
vermelde data.
– Het verschuldigde bedrag t.b.v. de wedstrijdkleding dient vooraf of bij aflevering te worden betaald.
– De wedstrijdgelden worden voorafgaand aan de wedstrijd/competitie geïncasseerd.

Het is ondergetekende bekend dat beëindigen van het lidmaatschap alleen schriftelijk kan geschieden aan de ledenadministratie voor 15 juni. Niet tijdige afmelding verplicht het lid tot betaling van het volgende seizoen.

* voor actuele contributiegelden verwijzen we u naar onze site contributie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec (GTS)

Om van zijn/haar hieronder genoemde rekeningnummer bedragen automatisch af te schrijven wegens Contributie, wedstrijdgelden en/of wedstrijdkleding.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletters: : ……………………………………………………………………………………..

Adres :………………………………………………………………………………………

Postcode : ………………………………Woonplaats…..…………………………………..

Rekeningnummer [IBAN]:
N L

Datum : ………………………… Handtekening: …………………………………..

Opmerkingen :

DIT FORMULIER GRAAG INLEVEREN BIJ DE LEIDING IN DE ZAAL

Invullen door ledenadministratie
Lesgeld €
KNGU Lidmaatschapsgelden –
Inschrijfgeld (eenmalig) – 15,00
————
Totaal €

Lesnummer:
Contributiecode:
Datum: Bedrag:
Datum: Bedrag: